18/1/16

Os nosos fondos audiovisuais: unha Enciclopedia Dixital Interactiva


A editorial Océano, dentro das súas publicacións multimedia, ofrece en 5 DVDs unha obra de consulta que abrangue cinco grandes áreas:

     1. Matemáticas
          - Aritmética (conxuntos, números cadrados, números triangulares, algoritmo de Ruffini, criba de Eratóstenes, fracciones, raíz cadrada, regla de tres, regla de cálculo)
          - Álgebra (cadrado dun binomio, ecuación da liña recta, sistema de ecuacións, ecuacións de segundo grao, números complexos)
          - Geometría I (o ángulo, altura dunha bandeira, o pantógrafo, teorema de Tales, o triángulo, puntos notables dun triángulo, teorema de Pitágoras, xeometría analítica)
          - Geometría II (cuadriláteros, área e superficie, poliedros, corpos redondos)
          - Trigonometría (seno, coseno, tanxente, teorema do seno, teorema do coseno)
          - Cónicas (parábola, hipérbola, circunferencia, elipse)
          - Lógica (álxebra de Boole, resolución de problemas)
          - Estadística y Probabilidad (lanzamento dunha moeda, histograma)

     2. Ciencias Naturales
           - Biología General (a célula animal, clasificación animal, reprodución en animais, comportamento animal, a célula vexetal, clasificación das plantas, xenética, leis de Mendel)
          - Ecología (a pesca, pirámide alimentaria, residuos e depuradoras)
          - El cuerpo humano (a evolución humana, o aparello circulatorio sanguíneo, os músculos, o esquelete, o sentido do olfato, o sentido do gusto, o sentido do oído, o sentido da vista, a xestación, a memoria)
          - Geología (sistemas de cristalización, o ciclo da auga, terremotos, fallas, Panxea)
          - Astronomía (as estacións do ano, o reloxio de sol, o Sistema Solar)

     3. Física y Química
          - Física
               *Estática (forzas concurrentes, forzas paralelas, momento, equilibrio)
               *Cinemática (cinemática, movemento dun bote, lanzamento dun proxectil)
               *Dinámica (Lei de Gravitación Universal, traballo e enerxía, Segunda Lei de Newton, forza centrípeta e centrífuga, plano inclinado)
                *Movimiento ondulatorio (movemento ondulatorio harmónico, o péndulo, reflexión e refracción de ondas, interferencia de dúas ondas circulares)
                 *Acústica (acústica, frecuencia e amplitude, efecto Doppler)
                 *Electricidad y magnetismo (lei de Ohm, circuíto de corrente alterna, lei de Faraday, o reóstato)
                  *Óptica (raios de luz, lente converxente, lente diverxente, espello diverxente, o prisma)
                   *Mecánica de fluidos (prensa hidráulica, principio de Arquímedes)
          - Química
                   *Reacciones químicas (reaccións de substitución, reaccións de análise, reaccións de síntese)
                   *Formulación (sales binarias, compostos ternarios)
                   *Estructura de la materia (modelo atómico de Bohr, números cuánticos, configuración electrónica do átomo, gases ideais)
                   *Química Orgánica (isómeros, hidrocarburos)

     4. Gramática
          - El lenguaje y la comunicación (a linguaxe e a lingua, a comunicación, estructura da linguaxe, a linguaxe humana)
          - El léxico (familias léxicas, o léxico do castelán)
          - Morfología (nomes e pronomes, adverbios e adxectivos, o verbo)
          - Sintaxis (a oración, tipos de oracións, complementos do verbo, a oración coordinada, a oración subordinada)

     5. Computación
          - Información, codificación (mensaxes, codificación dos números, codificación das palabras, codificación das imaxes, redundancia, comprensión, criptografía)
          - Cómputos, algoritmos y diagramas (cómputos simples e cómputos compostos, algoritmos, diagramas)
          - Lógica, circuitos y autómatas (proposicións, cálculo de proposicións, táboas de verdade, circuítos lóxicos elementais, circuítos lóxicos compostos, autómatas)
          - Computadoras y lenguajes de programación (estructura dunha computadora, instruccións básicas, programas, linguaxes de programación, ensambladores e compiladores)
          - Redes de computadoras y sus aplicaciones (telemática e redes, internet, aplicacións de xestión, aplicacións á produción, aplicacións á educación e á cultura)

Como se ve na imaxe xusto enriba, cada DVD ofrece un menú interactivo para acceder independentemente a cada unha das seccións ou subseccións, onde se dan senllas explicacións sobre cada tema.


No hay comentarios: