25/1/16

Os nosos fondos audiovisuais: Aula Interactiva de CienciasEntre os nosos fondos audiovisuais contamos coa Aula Interactiva de Ciencias da editorial Océano.

Consta de 10 DVDs (con audio en castelán, portugués e inglés), cada un dos cales funciona da seguinte maneira:
     - Desde o menú principal accédese a cada un dos bloques principais nos que se estructura o DVD interactivo, e tamén a un xogo.
     - Cada bloque divídese en tres seccións: Laboratorio de Traballo (acceso ós diferentes temas, cada un dos cales acompañado dun vídeo), Prácticas e Experiencias (desenvolve unha serie de preguntas con varias opcións de resposta), Ampliación (con informacións complementarias) e una sinopse de todos os temas tocados (reproduce o video de principio a fin)
     - Desde cada bloque pódese acceder a calquera dos demais.

 Os temas e contidos de cada DVD son os seguintes:

     1. El átomo:
          - Universo microscópico (modelos atómicos de Dalton, Rutherford e Bohr, modelo atómico moderno, radiactividade, datación...)
          - Elementos químicos (táboa periódica, configuración electrónica do átomo...)
          - Estrutura da materia (enlaces químicos, fórmulas químicas, ácidos, bases...)
          - Xogo sobre os elementos químicos na táboa periódica

     2. La luz y la energía:
          - Electricidade (electricidade estática, corrente eléctrica, condutores, voltaxe, circuítos, resistencia...)
          - Enerxía en movemento (ondas transversais, lonxitudinais, estacionarias, de reflexión, de refracción, de difracción, interferencias...)
          - Luz visible e invisible (microondas, raios infravermellos, raios ultravioletas, luz reflectida, espellos, luz refractada, espellismos, prismas...)
          - Xogo sobre os sons (identificar instrumentos musicais)

     3. Las fuerzas de la materia:
          - Calor e estados da materia (temperatura, enerxía térmica, sólidos, líquidos, gases, plasma, calor de fusión, calor de vaporización, conducción, convección...)
          - O movemento e as tres leis de Newton (movemento, velocidade, inercia de Newton, aceleración, forza, gravedade, proxectís...)
          - Forza e traballo (forzas mecánicas, forzas electromagnéticas, forza nuclear, presión, traballo, enerxía cinética, enerxía potencial, máquinas...)
          - Xogo sobre os xeitos de transformarse a enerxía

     4. La célula:
          - Compoñentes básicos da vida (organismos vivos, células eucariotas e procariotas, núcleo, citoplasma, vacuolas, cloroplastos, fotosíntese...)
          - O mapa da vida (ADN, xens e cromosomas, mitose, meiose, diagrama de Punnett, enxeñería xenética...)
          - Xogo sobre as partes da célula

     5. La biodiversidad:
          - Os seres vivos (do simple ó complexo, os cinco reinos)
          - Clasificación (o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae, plantas non vasculares e vasculares, ximnospermas, anxiospermas...)
          - Xogo sobre a diversidade da Natureza

  
     6. El cuerpo humano:
          - O noso corpo (a pel, o sistema muscular, o esqueleto, o sangue, o sistema linfático, o sistema urinario, o aparello circulatorio, o sistema nervioso...)
          - Os pilares do corpo humano (a función do esqueleto, o movemento, a protección, o almacenamento, a formación das células sanguíneas, ósos e cartílagos...)
          - Xogo sobre o corpo humano


     7. La Naturaleza:
          - O ciclo do nitróxeno e o ciclo do carbono
          - O ciclo da vida (comunidades, nutrintes, o Sol, produtores e consumidores, saprófitos e descompoñedores, poboacións, competencia...)
          - Xogo sobre a cadea alimentaria

     8. Los ecosistemas:
          - Os biomas (requerimentos para a vida, clima e altitude, clima e latitude, tundra, bosque boreal, bosque caducifolio, bosque chuvioso, deserto...)
          - A vida e o seu entorno (as redes tróficas, o fluxo de enerxía, os ciclos químicos, as relacións entre seres vivos...)
          - Xogo sobre ecosistemas e tipos de fauna

     9. La Tierra:
          - As idades da Terra (o Precámbrico, a era Paleozoica, o Ordovícico, o Silúrico, o Devónico, o Carbonífero, o Pérmico, a era Mesozoica, o Triásico, o Xurásico, a era Cenozoica)
          - Continentes e montañas (xeoloxía, montañas, volcáns e terremotos)
          - Os océanos (a profundidade dos océanos, correntes oceánicas, xeoloxía do solo mariño, arrecifes de coral, charcas de marea...)
          - Xogo: cando apareceron?

     10. El Universo:
          - Un mundo sen límites (as galaxias, os cuásares, materia interestelar e nebulosas, o Sol, as outras estrelas, supernovas, estrelas de neutróns e furados negros)
          - O Sistema Solar (planetas interiores e exteriores, asteroides, satélites)
          - Xogo sobre o Sistema Solar     

18/1/16

Os nosos fondos audiovisuais: unha Enciclopedia Dixital Interactiva


A editorial Océano, dentro das súas publicacións multimedia, ofrece en 5 DVDs unha obra de consulta que abrangue cinco grandes áreas:

     1. Matemáticas
          - Aritmética (conxuntos, números cadrados, números triangulares, algoritmo de Ruffini, criba de Eratóstenes, fracciones, raíz cadrada, regla de tres, regla de cálculo)
          - Álgebra (cadrado dun binomio, ecuación da liña recta, sistema de ecuacións, ecuacións de segundo grao, números complexos)
          - Geometría I (o ángulo, altura dunha bandeira, o pantógrafo, teorema de Tales, o triángulo, puntos notables dun triángulo, teorema de Pitágoras, xeometría analítica)
          - Geometría II (cuadriláteros, área e superficie, poliedros, corpos redondos)
          - Trigonometría (seno, coseno, tanxente, teorema do seno, teorema do coseno)
          - Cónicas (parábola, hipérbola, circunferencia, elipse)
          - Lógica (álxebra de Boole, resolución de problemas)
          - Estadística y Probabilidad (lanzamento dunha moeda, histograma)

     2. Ciencias Naturales
           - Biología General (a célula animal, clasificación animal, reprodución en animais, comportamento animal, a célula vexetal, clasificación das plantas, xenética, leis de Mendel)
          - Ecología (a pesca, pirámide alimentaria, residuos e depuradoras)
          - El cuerpo humano (a evolución humana, o aparello circulatorio sanguíneo, os músculos, o esquelete, o sentido do olfato, o sentido do gusto, o sentido do oído, o sentido da vista, a xestación, a memoria)
          - Geología (sistemas de cristalización, o ciclo da auga, terremotos, fallas, Panxea)
          - Astronomía (as estacións do ano, o reloxio de sol, o Sistema Solar)

     3. Física y Química
          - Física
               *Estática (forzas concurrentes, forzas paralelas, momento, equilibrio)
               *Cinemática (cinemática, movemento dun bote, lanzamento dun proxectil)
               *Dinámica (Lei de Gravitación Universal, traballo e enerxía, Segunda Lei de Newton, forza centrípeta e centrífuga, plano inclinado)
                *Movimiento ondulatorio (movemento ondulatorio harmónico, o péndulo, reflexión e refracción de ondas, interferencia de dúas ondas circulares)
                 *Acústica (acústica, frecuencia e amplitude, efecto Doppler)
                 *Electricidad y magnetismo (lei de Ohm, circuíto de corrente alterna, lei de Faraday, o reóstato)
                  *Óptica (raios de luz, lente converxente, lente diverxente, espello diverxente, o prisma)
                   *Mecánica de fluidos (prensa hidráulica, principio de Arquímedes)
          - Química
                   *Reacciones químicas (reaccións de substitución, reaccións de análise, reaccións de síntese)
                   *Formulación (sales binarias, compostos ternarios)
                   *Estructura de la materia (modelo atómico de Bohr, números cuánticos, configuración electrónica do átomo, gases ideais)
                   *Química Orgánica (isómeros, hidrocarburos)

     4. Gramática
          - El lenguaje y la comunicación (a linguaxe e a lingua, a comunicación, estructura da linguaxe, a linguaxe humana)
          - El léxico (familias léxicas, o léxico do castelán)
          - Morfología (nomes e pronomes, adverbios e adxectivos, o verbo)
          - Sintaxis (a oración, tipos de oracións, complementos do verbo, a oración coordinada, a oración subordinada)

     5. Computación
          - Información, codificación (mensaxes, codificación dos números, codificación das palabras, codificación das imaxes, redundancia, comprensión, criptografía)
          - Cómputos, algoritmos y diagramas (cómputos simples e cómputos compostos, algoritmos, diagramas)
          - Lógica, circuitos y autómatas (proposicións, cálculo de proposicións, táboas de verdade, circuítos lóxicos elementais, circuítos lóxicos compostos, autómatas)
          - Computadoras y lenguajes de programación (estructura dunha computadora, instruccións básicas, programas, linguaxes de programación, ensambladores e compiladores)
          - Redes de computadoras y sus aplicaciones (telemática e redes, internet, aplicacións de xestión, aplicacións á produción, aplicacións á educación e á cultura)

Como se ve na imaxe xusto enriba, cada DVD ofrece un menú interactivo para acceder independentemente a cada unha das seccións ou subseccións, onde se dan senllas explicacións sobre cada tema.


11/1/16

Presentacións nos recreos: o Programa Apolo en imaxes

O Programa Apolo foi un proxecto da NASA que, como é ben sabido, tivo como principal logro levar o ser humano ata a Lúa.

Kipp Teague, un estadounidense apaixonado do tema, leva desde 1999, en colaboración coa NASA, xuntando miles de fotografías tomadas polos astronautas do Programa Apolo. Desde hai pouco, están dispoñibles de xeito gratuíto na súa conta de Flickr, e nós elaboramos unha presentación a xeito de pequena mostra.

Proxectarémola nos recreos da Biblioteca durante as vindeiras dúas semanas.

Tamén a deixamos aquí:7/1/16

Novidades Xaneiro (II) / Novedades Enero (II)

LIBRO DEL MES


Patricia Cornwell es capaz de elaborar tramas policíacas en las que el elemento criminal aparece envuelto en un ambiente escalofriante. En esta novela, una forense investiga las circunstancias que rodean a la aparición del cadáver de una muchacha.


A autoestima é unha sensación necesaria na adolescencia (e en toda idade), mais en ocasións pode ser moi fráxil. Esta guía da colección “Saber para Vivir” pretende axudarnos a avaliar a nosa autoestima e previr problemas como a depresión ou mesmo o bullying.

Novidades Xaneiro (I) / Novedades Enero (I)

Grande é a sona e o éxito que Dolores Redondo ten adquirido coa súa triloxía policíaca ambientada no navarro val do Baztán, protagonizada pola inspectora Ana Salazar. Desde hoxe dispoñemos da derradeira novela desta serie, traducida ó galego.Desde su establecimiento como ciencia, la Astronomía ha ampliado mucho los límites del conocimiento humano, sobre todo en relación con nuestro lugar en el Universo. Gracias a este breviario accedemos a 50 conceptos básicos de esta disciplina (y con ilustraciones).